Ansökan

Fritt formulerad ansökan (max 2 sidor) med kontaktuppgifter och bankförbindelse sänds lämpligen per e-post till adressen nedan. 

Till ansökan bifogas:

- senast fastställda bokslut (verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse)

- budget för ansökningsåret eller den specifika verksamheten som understöd ansöks för

- utredning över hur tidigare beviljade medel använts.

Undantag kan beviljas för specifika engångsprojekt. Övriga bilagor kan inkrävas av ny sökande.

Rapportering

En rapport över hur tidigare beviljade medel använts bör inlämnas senast vid ny ansökan. Tidpunkten för tilläggsrapportering anges i understödsbeslutet. För större projekt kan också övrig uppföljning fastställas (mellanrapport, informationsbesök e.d.).

Ansökningsperiod

  • För årliga verksamhetsunderstöd per 31.10.
  • För verksamhet som är terminsbunden (skolornas höst- och vårterminer) per 30.4. och 31.10.
  • Undantagsvis för resor, projekt och dylikt även löpande under året

Kontaktinformation

Tony Jäntti, 040 546 0948
e-post: tony.jantti@sundellsstiftelse.fi
Postadress:
Kaskisgatan 15a
20700 Åbo