Historik

Carl Gustaf Sundell föddes 1853 i Kimito. Hans far verkade som kustskeppare.

Det var dock hans mor och dennes yrke som hemväverska som kom att prägla sonens val av levnadsbana, nämligen textilindustrin. Den begåvade ynglingen gavs således möjlighet att fortsätta sin skolgång i Åbo, där han år 1869 avlade examen vid Tekniska Realskolan (sedermera Tekniska skolan, på finska "Teku" - numera en del av Turun Ammattikorkeakoulu). Han verkade under ett antal år vid den då i Åbo stora arbetsgivaren spinneriet John Barker & Co, som (1889) förvärvades av den kände Åbo-donatorn och industrialisten G.A.Petrelius.

Under de år Sundell verkade vid Barkers spinneri steg den arbetsamme unge mannen i graderna till biträdande arbetsledare.

1872 var ett avgörande år för Sundell, för då erhöll han ett av de första statsstipendierna för studier utomlands. Han avreste till England, som redan en tid hade innehaft en världsledande roll inom spinneriindustrin. I England verkade Sundell vid flera bomullsspinnerier - bl.a. i staden Bolton nära Manchester - efter studier i branschen. I Bolton avancerade han till spinneriets direktör.

Sundell återvände till storfurstendömet Finland år 1889 och anställdes genast vid Barkers med titeln teknisk direktör. Under dessa år utvecklade han ett förtroligt samarbete och även en personlig vänskapsrelation med industrialisten Petrelius.

Efter en tid inom Barkers beslöt sig Sundell att söka nya utmaningar inom branschen, då han år 1898 flyttade till Björneborg, där han utnämndes till den första disponenten vid Porin Puuvilla - Björneborgs bomullsspinneri (enligt andra uppgifter teknisk ledare och VD)

Hur kunde Sundell, som var sprungen ur enkla förhållanden i den åboländska landsbygden, nå en så framgångsrik karriär? Han hade rätt utbildning, han hade förkovrat sina kunskaper utomlands där han även verkat i ledningsuppgifter, och han var en arbetsam (idag skulle vi kanske skriva karriärsugen) person som knöt de rätta kontakterna till inflytelserika personer. Hans yrkeskunskap rankades synnerligen högt, vid tiderna för grundandet av spinneriet i Björneborgs ansågs Sundell vara den ledande specialisten i landet inom spinneriindustrin.

I Björneborg deltog Sundell aktivt i det sociala och kommunala livet, varvid han 1914 erhöll kommunalråds titel.

Kort efter republiken Finlands uppkomst lämnade ingenjör Sundell arbetslivet och återflyttade 1919 till Åbo. Sundell benämndes ingenjör, trots att en sådan examen formellt infördes först långt senare än tiden för hans tekniska studier.

Redan innan han lämnade det aktiva arbetslivet, tog han år 1914-15 genom att upprätta tvenne donationsbrev, initiativ till bildandet av den stiftelse som efter hans frånfälle i juli 1924 grundades, och vars första stadgar stadfästes 14.11.1925. Det ursprungliga ändamålet var att upprätta ett sanatorium för folkskolebarn.