Stadgar

Tillstånd till grundandet av stiftelsen beviljades 14.11.1925 och stadgarna infördes i stiftelseregistret 18.4.1932. Justitieministeriet fastställde 11.1.1968 de första gången reviderade stadgarna. På ansökan av stiftelsen fastställde sedan Patent- och registerstyrelsen ändrade stadgar den 10 juli 1997. Enligt den nya stiftelselagen som trädde ikraft 2015, kunde Patent- och registerstyrelsen 29.5.2017 registrera nya, de av styrelsen vid två efterföljande sammanträden under våren 2017 ändrade stadgarna, att lyda enligt följande:

§ 1

Stiftelsens namn är Kommunalrådet C.G. Sun­dells stiftelse sr.
Stiftelsens hemort är Åbo stad.
Stiftelsens ursprungliga kapital består av de me­del, vilka kommunalrådet C.G. Sundell genom två donationsbrev, daterade den 6 maj 1914 och i december1915, samt ett den 15 juni 1923 upprättat testamente, anslagit till ett sanatorium för folkskolbarn och vilka medel sedermera avskilts till en stiftelse.

§ 2

Stiftelsens ändamål är att ge barn, företrädesvis från Åbo, bidrag för sjukvård och förebyggande hälsovård.
Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att, i samarbete med sjukvårds-och hälsovårdsinrätt­ningar samt skolor och enskilda, utge understöd för barns sjukvård och förebyggande hälsovård samt att inrätta och upprätthålla vårdplatser för sjuka barn.

§ 3

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sex ledamöter, vilka väljes för tre år i sänder sålunda, att två är i tur att avgå vid varje års utgång. Avgår ledamot före utgången av sin man­datperiod, skall ny ledamot utses för den återstående tiden.
Till styrelseledamöter skall utses personer, som har gjort sig kända för insikt och erfarenhet om barns välfärd och som har vilja och förmåga att fullfölja stiftelsens ändamål.

§ 4

Styrelsen utser årligen bland sina ledamöter ordförande och viceordförande. Styrelsen utser en ombudsman eller en verkställande direktör för stiftelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse till vårmöte före utgången av april månad och till höstmöte före utgången av december månad samt i övrigt så ofta som stiftelsens angelä­genheter det påkallar. Kallelse till möte bör ske senast en vecka före mötet. Kallelse skickas per post, per e-post eller på annat bevisligt sätt.

Styrelsen är beslutför då fyra ledamöter är när­varande. För giltigt beslut fordras att en majoritet av leda­möterna är därom ense.
Vid styrelsemöte förs protokoll som justeras vid därpå följande möte.

§ 5

Styrelsen bör vaka över att stiftelsen fullgör sitt ändamål samt i övrigt vårda sig om stiftelsens angelägenheter och befordra dess verksamhet.
Det åligger styrelsen
- att med biträde av ombudsmannen eller verkställande direktören förvalta stif­telsens förmögenhet enligt stiftelsens placeringsplan på ett behärskat och ändamålsenligt sätt,
- att förvalta de fonder, vilka överlämnats i stiftel­sens vård i enlighet med för dem givna bestämmel­ser och
- att fastställa styrelseledamöternas arvoden.

§ 6

Stiftelsens förvaltning granskas av ett godkänt revisorssamfund som väljs till sitt uppdrag vid höstmötet.

§ 7

Vid styrelsens vårmöte
- föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet,
- föredras revisorernas redogörelse över granskningen av stiftelsens räkenskaper under föregående år samt
- fastställs bokslutet.

Vid styrelsens höstmöte
- väljs styrelseledamöter i stället för dem som är i
tur att avgå vid utgången av året,
- väljs revisorssamfund för följande kalenderår samt
- uppgörs budget, verksamhets- och placeringsplan för följande kalenderår.

§ 8

Stiftelsen företräds antingen av styrelsens ordförande eller verkställande direktör, vardera ensam. Styrelsen kan även förordna annan ledamot att företräda stiftelsen.

§ 9

Beslut om ändring av stiftelsens stadgar eller om dess upplösning kan fattas av styrelsen vid samman­träde där samtliga dess ledamöter är närvarande och fyra av dem är om beslutet ense. För att vinna giltighet bör beslutet på enahanda sätt godkännas vid ett senare styrelsesammanträde, vilket får hållas tidigast två veckor därefter.

§ 10

Skulle stiftelsen upplösa sig, eller på grund av lagstiftning upplösas, skall dess medel överlåtas till Landskapsföreningen Folkhälsan i Åboland rf. att användas i enlighet med bestämmelserna i § 2.